top of page
  • 型號:E072AA00、E072BA00
  • 允許您更換 TIKKINA®、TIKKA®、TIKKA® CORE、ACTIK® 和 ACTIK® CORE 前照燈的頭帶
  • 提供兩個版本:
    - 標準替換頭帶
    - 反光替換頭帶在夜間保持可見

替換頭帶 (TIKKINA®, TIKKA®, ACTIK®)

NT$500價格